sam (geometricshape)

literal strings: Sam, SAM, sam, SaM

categories

relations