main_dish (kitchenitem)

literal strings: main dish, Main dish, Main Dish

categories

relations