sammy_sosa (personasia)

literal strings: Sammy Sosa, sammy sosa

categories

relations